• Alles voor jouw unieke tuin
  • Alle kleuren mogelijk
  • Persoonlijk service
  • Eigen spuiterij en showroom

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website Woodandcolors.nl, met bezoekadres Zwollestraat 9 te Oldenzaal.

2.Wijziging
Woodandcolors.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op Woodandcolors.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Woodandcolors.nl adviseert u haar website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

3. Doel Woodandcolors.nl
Woodandcolors.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over (behandelde) houtproducten voor buitengebruik in de breedste zin des woords. Op de doorWoodandcolors.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden vanWoodandcolors.nl van toepassing.
Woodandcolors.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Woodandcolors.nl de geboden informatie met zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er (type- of programmeer)fouten zijn ontstaan. Het gaat in dit geval om fouten waarvan u als consument zelf kunt weten dat het om een fout moet gaan. Aan kennelijke type- of programmeerfouten kunt u als klant geen rechten ontlenen.

4. Hyperlinks
a. In het geval dat de website van Woodandcolors.nl hyperlinks bevat naar websites van leveranciers van Woodandcolors.nl, en deze gelinkte website(s) van die betreffende leveranciers bevatten andere gebruiksvoorwaarden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Woodandcolors.nl kan hyperlinks naar websites van leveranciers van Woodandcolors.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt.Woodandcolors.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Woodandcolors.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

5. Eigendom
Alle rechten op Woodandcolors.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Woodandcolors.nl, haar leveranciers en adverteerders. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Woodandcolors.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van Woodandcolors.nl geldt: © 2016 Woodandcolors.nl, Nederland.

6. Informatie
Woodandcolors.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s vanWoodandcolors.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Woodandcolors.nl. Het is niet toegestaan informatie die van Woodandcolors.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

7. Gebruiksrecht
Woodandcolors.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Woodandcolors.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Woodandcolors.nlte kunnen raadplegen of Woodandcolors.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Woodandcolors.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Woodandcolors.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden Woodandcolors.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Woodandcolors.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

8. Beveiliging
Woodandcolors.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

9. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

10. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Woodandcolors.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden.