• Alles voor jouw unieke tuin
  • Alle kleuren mogelijk
  • Persoonlijk service
  • Eigen spuiterij en showroom

Garantie

GARANTIEBEPALINGEN
Van Wood and Colors met betrekking tot
De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, in te zien op www.woodandcolors.nl

Artikel 1 Hout als natuurproduct

De door Wood and Colors verkochte en geleverde producten zijn van hout. Hout is een natuurproduct. Hout werkt. Daaronder wordt begrepen dat zich in c.q. aan het hout kleur- en structuurverschillen kunnen voordoen. Daarnaast kan hout buigen, barsten, krimpen en uitzetten, hetgeen als zodanig behoort tot de natuurlijke kenmerken.

De Afnemer verklaart bekend te zijn met de hiervoor beschreven natuurlijke kenmerken van hout.

Artikel 2 Garanties en reclames

2.1 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op de producten die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland.

2.2 Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of de door Wood and Colors te leveren producten geschikt is voor het gebruik aldaar door de Afnemer beoogde gebruik en eventuele aldaar aan het gebruik gestelde (wettelijke) voorwaarden. Wood and Colors kan in c.q. voor een dergelijk geval desgewenst andere c.q. nadere (garantie)voorwaarden stellen.

2.3 Indien en voor zover de verstrekte garantie producten (of delen daarvan) betreffen die door een derde partij worden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door die derde partij wordt verstrekt (‘’fabrieksgarantie’). Dit tenzij daaromtrent anders schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen Wood and Colors en de Afnemer.

2.4 De door Wood and Colors gegeven garantie (2.1) en de eventuele fabrieksgarantie (2.4) doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie waarop de Afnemer recht heeft. Onder wettelijke garantie wordt verstaan dat een product datgene moet doen wat de Afnemer daarvan in redelijkheid mag verwachten.

2.5 De door Wood and Colors te leveren producten dienen overeenkomstig de daarbij gevoegde montagehandleiding te worden gemonteerd of toegepast.

2.6 Claims onder de garantie zoals omschreven in dit artikel dienen zo snel mogelijk, het liefst binnen twee maanden, na het moment van ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Wood and Colors te worden ingesteld.

2.7 Indien een tijdige claim van de Afnemer onder de garantie zoals omschreven in dit artikel door Wood and Colors wordt gehonoreerd, dan draagt Wood and Colors in beginsel – naar haar eigen keuze – zorg voor herstel of vervanging van door haar geleverde producten.

2.8 De garantietermijn gaat in op de dag van de aankoop van het product door de Afnemer.

2.9 Na verloop van de garantietermijn uit het voorgaande lid van dit artikel, komen alle kosten in verband met herstel of vervanging van door Wood and Colors geleverde producten, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijkosten voor rekening van de Afnemer.